Finess

29 tekstów – auto­rem jest Fi­ness.

Świat zbu­dowa­ny jest z hi­pok­ryzji opar­tej na kłam­stwie, a wszys­tko to spryt­nie zak­ry­wa ko­loro­wy bil­lboard mydlący nam oczy. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 30 października 2011, 18:00

Marze­nie - długo­ter­mi­nowy plan na oszus­two sa­mego siebie za po­mocą realis­tycznych ob­razów pod­su­wanych przez chorą wyob­raźnię ludzką. 

myśl
zebrała 16 fiszek • 7 lipca 2011, 20:37

Życie w tym cy­nicznym świecie z ro­ku na rok sta­je się co­raz trudniejsze. 

myśl
zebrała 71 fiszek • 3 stycznia 2011, 16:14

Im­puls - tchnienie wolności... 

myśl
zebrała 45 fiszek • 18 grudnia 2010, 17:19

Życie jest piękne w swo­jej brutalności... 

myśl
zebrała 66 fiszek • 11 listopada 2010, 19:21

Nic nie zro­biłam, a su­mienie dręczy mnie bar­dziej niż in­nych...Nic nie zro­biłam i może właśnie to było naj­większym błędem. 

myśl
zebrała 82 fiszki • 30 października 2010, 18:37

W ser­cu pus­tka, w umyśle burza... 

myśl
zebrała 65 fiszek • 28 września 2010, 14:49

Praw­dzi­we szczęście uk­ry­te jest w drob­nych przyjemnościach... 

myśl
zebrała 63 fiszki • 6 września 2010, 16:00

Bez­senne myśli szansą na no­we życie... 

myśl
zebrała 54 fiszki • 26 sierpnia 2010, 15:18

Mówi się : " To, co cię nie zniszczy, do­da ci sił". Ale po­wie­dzcie to dziec­ku, które przy­miera głodem. Właści­wie le­piej byłoby po­wie­dzieć: " To, co cię nie zniszczy, może do­dać ci sił, jeśli nie poz­wo­lisz się unicestwić." 

myśl
zebrała 49 fiszek • 24 lipca 2010, 17:04

Finess

Chcę wierzyć.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Finess

Użytkownicy
E F G
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność